Kto sme: Zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb Barborka n.o.

Náš cieľ: Sprevádzať ľudí so špecifickými potrebami životom tak, aby mohli dôstojne žiť integrovaní v spoločnosti podľa svojich potrieb, prianí a možností.

 

Barborka n.o. dňa 23.09.2008 zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/22/2008, zriaďovateľom je NsP sv. Barbory Rožňava a.s. Stavebné úpravy priestorov, bezbariérové izby, kúpelne a rekonštrukcia kuchynky boli zrealizované v roku 2008 s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. Zariadenie podporovaného bývania sa nachádza v priestoroch bývalého detského oddelenia, v pavilóne H na nultom podlaží. Tvorí uzavretý celok so samostatným vstupom zo severnej časti objektu. Prístup do zariadenia je samostatnou príjazdovou komunikáciou cez veľkú bránu s vytvoreným chodníkom. Barborka n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňa 01.12.2009 a od 1.4.2011 sme rozšírili poskytovanie sociálnych služieb o domov sociálnych služieb, registračné číslo: 74/2009-OSV. Kapacita 13 klientov v ZPB a 6 klientov v DSS.

 

O zariadení

Spoločensko-pracovná zóna: sú priestory určené na rozvoj sociálnych kompetencií, t. j. na obnovu sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených či oslabených ochorením. Nácvik sociálnych zručností ako je varenie, pranie, žehlenie starostlivosť o domácnosť. Spoločenská miestnosť určená na skupinovú sociálnu prácu- rozvíjanie sociálnych zručností potrebných pre praktický život ako sú rozvoj komunikácie, asertivita, praktické riešenie konfliktov (hranie „rolových“ hier), tréning pamäti, besedy, svojpomocné skupiny a. p. Ďalej na kultúrne a spoločenské aktivity a v neposlednom rade priestor pre  kontakt s rodinnými príslušníkmi a návštevami.

Oddychová tzv. súkromná zóna: určená na spánok a odpočinok.

Priestory Barborka n.o.:

● 7 jednoposteľových izieb a 7 dvojposteľových izieb 

● 2 WC a 2 kúpeľne so sprchami pre mužov aj ženy, z toho 1 bezbariérová

● 1 kuchynka a 1 jedáleň

● 2 spoločenské miestnosti

● 1 ergoterapeutická miestnosť

● 1 práčovňa a 1 sušiareň.


Kontakt

PhDr. Antalová Ivana riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771266 riaditeľka 058/7771572 Barborka n.o. chodba

Barborka n.o.