O nás » O nás

Sme zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb. Poskytujeme rôzne formy podpory pre dospelých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zlúčenie Barborka n.o. s Barborka hypericum n.o.  1.7.2019

Barborka n.o. zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/22/2008, uznesením správna rada neziskovej organizácie schválila  ku dňu  1.7.2019 zlúčenie s Barborka hypericum n.o. v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/25/2018.

V zmysle zmluvy o zlúčení zanikajúca nezisková organizácia ku dňu zlúčenia odovzdáva svoj majetok, záväzky a pohľadávky nástupníckej neziskovej organizácii a nástupnícka nezisková organizácia preberá odo dňa účinnosti zlúčenia majetok, záväzky a pohľadávky zanikajúcej neziskovej organizácie.

Naším poslaním ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

  • v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby prijímateľa sociálnych služieb (PSS)
  • podporovali PSS v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom
  • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu)
  • boli bezpečné a odborné

Kapacita:

Zariadenie podporovaného bývania         15 miest

Domov sociálnych služieb                          6 miest

Priestory Barborka hypericum n.o.:

● 7 jednoposteľových izieb a 7 dvojposteľových izieb 

● 2 WC a 2 kúpeľne so sprchami pre mužov aj ženy, z toho 1 bezbariérová

● 1 kuchynka a 1 jedáleň

● 2 spoločenské miestnosti

● 1 ergoterapeutická miestnosť

● 1 práčovňa a 1 sušiareň.

Spoločensko-pracovná zóna: sú priestory určené na rozvoj sociálnych kompetencií, t. j. na obnovu sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených či oslabených ochorením. Nácvik sociálnych zručností ako je varenie, pranie, žehlenie starostlivosť o domácnosť. Spoločenská miestnosť určená na skupinovú sociálnu prácu - rozvíjanie sociálnych zručností potrebných pre praktický život ako sú rozvoj komunikácie, asertivita, praktické riešenie konfliktov (hranie „rolových“ hier), tréning pamäti, besedy, svojpomocné skupiny a. p. Ďalej na kultúrne a spoločenské aktivity a v neposlednom rade priestor pre  kontakt s rodinnými príslušníkmi a návštevami.

Oddychová tzv. súkromná zóna: určená na spánok a odpočinok.


Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081