O nás » O nás

Sme zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb. Poskytujeme rôzne formy podpory pre dospelých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Barborka n.o. je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb zapísaný v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/22/2008. 

Zriaďovateľom zariadenia je NsP sv. Barbory Rožňava a.s. Stavebné úpravy priestorov, bezbariérové izby, kúpeľne a rekonštrukcia kuchynky boli zrealizované v roku 2008 s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja. Zariadenie sa nachádza v priestoroch bývalého detského oddelenia, v pavilóne H na nultom podlaží. Tvorí uzavretý celok so samostatným vstupom zo severnej časti objektu. Prístup do zariadenia je samostatnou príjazdovou komunikáciou cez veľkú bránu s vytvoreným chodníkom. Barborka n.o. je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb dňa 01.12.2009. Od 1.4.2011 sme rozšírili poskytovanie sociálnych služieb o domov sociálnych služieb (registračné číslo: 74/2009-OSV).

Naším poslaním ako poskytovateľa sociálnych služieb je usilovať sa o to, aby poskytované služby:

  • v čo najväčšej možnej miere rešpektovali prianie a potreby prijímateľa sociálnych služieb (PSS)
  • podporovali PSS v udržaní čo najvyššej kvality života aj napriek fyzickým či psychickým obmedzeniam tak, aby mal možnosť zostať čo najviac sebestačným, nezávislým a o svojom živote rozhodujúcim človekom
  • umožnili užívateľovi zachovať si doterajší spôsob života tak, aby mohol byť i naďalej súčasťou spoločnosti (podporovať styk s rodinou, súrodencami, priateľmi, vrstovníkmi, spoločenskú a pracovnú integráciu)
  • boli bezpečné a odborné

Kapacita:

Zariadenie podporovaného bývania         15 miest

Domov sociálnych služieb                          6 miest

Priestory Barborka n.o.:

● 7 jednoposteľových izieb a 7 dvojposteľových izieb 

● 2 WC a 2 kúpeľne so sprchami pre mužov aj ženy, z toho 1 bezbariérová

● 1 kuchynka a 1 jedáleň

● 2 spoločenské miestnosti

● 1 ergoterapeutická miestnosť

● 1 práčovňa a 1 sušiareň.

Spoločensko-pracovná zóna: sú priestory určené na rozvoj sociálnych kompetencií, t. j. na obnovu sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených či oslabených ochorením. Nácvik sociálnych zručností ako je varenie, pranie, žehlenie starostlivosť o domácnosť. Spoločenská miestnosť určená na skupinovú sociálnu prácu - rozvíjanie sociálnych zručností potrebných pre praktický život ako sú rozvoj komunikácie, asertivita, praktické riešenie konfliktov (hranie „rolových“ hier), tréning pamäti, besedy, svojpomocné skupiny a. p. Ďalej na kultúrne a spoločenské aktivity a v neposlednom rade priestor pre  kontakt s rodinnými príslušníkmi a návštevami.

Oddychová tzv. súkromná zóna: určená na spánok a odpočinok.


Kontakt

PhDr. Antalová Ivana riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 Barborka n.o. chodba

Barborka n.o.