O nás » Aké služby poskytujeme

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálne služby dospelým občanom do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú schopní viesť samostatný život. Dohľad v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa sociálnej služby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Je určené najmä pre ľudí, ktorí pristupujú ku svojmu životu aktívne a majú záujem pracovať na svojom ďalšom rozvoji. Cieľom zariadenia je odbúrať bariéry medzi životom v zariadení a životom doma.

V zariadení podporovaného bývania:

  • poskytujeme ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; 
  • majú vytvorené podmienky na prípravu stravy 
  • vykonávame sociálnu rehabilitáciu.

Stravu, starostlivosť o seba a domácnosť si zabezpečujú sami, resp. za asistencie personálu, ak je to potrebné. Našou prácou, každodennou činnosťou a prístupom sa snažíme čo najviac priblížiť životu a fungovaniu v domácom prostredí, začleňovať PSS do komunity. S podporou zamestnancov PSS pracujú na napĺňaní svojich osobných cieľov stanovených v rámci individuálneho plánovania, venujú sa množstvu aktivít a prác podľa vlastného uváženia a schopností, rozvíjajú svoje zručnosti. Zariadenie predstavuje medzistupeň medzi inštitúciou a samostatným životom, preto sa PSS učia zvládať problémy a situácie, ktorým by boli vystavovaní v domácom prostredí. Aktívne sa podieľajú na kultúrnom a spoločenskom živote v obci, starajú sa o domácnosť, záhradu a chovajú domáce zvieratá.

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby osobám vo  veku 18 – 62 rokov, ak sú tieto odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Sociálne služby sú poskytované formou celoročného pobytu a zahŕňajú:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálnu rehabilitáciu
  • Stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu osobnej bielizne
  • Zabezpečenie pracovnej terapie a záujmových činností

Kontakt

PhDr. Ivana Antalová riaditeľka
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
058/7771393 riaditeľka 058/7771392 chodba zariadenia
FAX mobil riaditeľka 0949 288 945
IČO 52135322
IČ DPH 2120980081